Examen som föreskrivits av polisen

Prov på körförmåga

(Körkortslagen 19 §)

Polisen har rätt att förordna att ett sådant intyg ska lämnas in över prov på körförmåga som visar hur en sjukdom, ett men eller en kroppsskada enligt 17 § 1 mom. 3 punkten och 18 § 1 mom. 4 punkten påverkar körningen och över eventuella manöverorgan som därför kan behövas.

Provet ska avläggas för förarexamensmottagaren med ett fordon i den kategori som körkortet eller förarexamen avser. Närmare föreskrifter om hur prov på körförmåga ska genomföras får meddelas av Trafiksäkerhetsverket.

Körkortslagen 20 §

Polisen kan förordna att en körrättsinnehavare ska lämna in ett utlåtande av en läkare eller en specialistläkare över att innehavaren uppfyller de medicinska kraven eller ett intyg över prov på körförmåga eller över nytt körprov, om det finns anledning att misstänka att han eller hon inte längre uppfyller de medicinska kraven för körkort eller på grund av sitt hälsotillstånd inte längre riskfritt kan köra ett fordon som han eller hon har körrätt för.

Förarexamen

(Körkortslagen 56 §)

Polisen kan förordna att en förare ska delta i förarexamen på nytt, om han eller hon vid körning av motordrivna fordon upprepade gånger överträder vägtrafiklagen och det därför eller i övrigt finns sannolika skäl att misstänka att föraren inte har kvar sin körskicklighet.